top of page

Privacy Policy

Fysiotherapie Voogt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In mijn Privacy Policy wil ik u transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Voogt houdt zich in alle bevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is 

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren 

Als Fysiotherapie Voogt ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij went op te nemen kan dit uiteraard via de onderstaande contactgegevens: 

Fysiotherapie Voogt

Scheijdelveweg 7v 

3214 VN Zuidland 

info@fysiotherapievoogt.nl

Klachtenprocedure

U mag er van uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. 

Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Mijn doelstelling  is uw klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. 

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt? Dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysiotherapie Voogt neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Er zijn 3 instanties waar u met uw klacht terecht kunt: 

  • De klachtencommissie van het KNGF

  • De Commissie van Toezicht van het KNGF

  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid 

bottom of page